1) Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (pre-vádzkovateľa) internetového obchodu www.lacne-autodoplnky.sk, ktorým je spoločnosť TOP nářadí Jeseník s.r.o., IČO 278 27 852, so sídlom Janáčkova 760/4, Jeseník 79001, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Žiline, v oddieli C, vložka 43053, a kupujúceho. Ďalšie informácie o predávajúcom nájde kupujúci v sekcii "Kontakt". Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, zákonom č 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "ObčZ"), a zákonom č 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa (ďalej len "ŽOS"). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené inak, obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Všetko v znení noviel. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2) Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva - umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Obchodné podmienky - zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.

3) Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne ​​na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke - v kúpnej zmluve. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách vychádzajú z údajov výrobcov.
Zaväzujeme sa, že budeme kupujúcim dodávať len tovar v perfektnom stave, v súlade s kúpnou zmluvou a so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať po kupujúcom potvrdení objednávky, najlepšie osobne alebo telefonicky, a úhradu finančnej zálohy.
Zmluva je uzatváraná v jazyku českom, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávaného či kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.lacne-autodoplnky.sk a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

4) Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, rovnako o odoslaní budete informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

5) Zušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a odstúpiť od zmluvy, a to bez udania dôvodu. Urobiť tak môžete telefonicky alebo e-mailom (stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby).

6) Záruka vrátenia peňazí

Kupujúci spotrebiteľ, ktorý uzatvára zmluvu za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internetový obchod, telefónom, faxom, atď), má právo od zmluvy odstúpiť v zmysle ust § 53 ods 7 občianskeho zákonníka, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru , bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie.

Podmienky pre vrátenie peňazí:
kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu svoj prejav vôle o odstúpení od zmluvy najneskôr 14. deň od prevzatia veci (odporúčame tak urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zaisťuje ľahšiu preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší)
tovar musí byť neporušený, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Ak došlo k čiastočnému opotrebovaniu či spotrebovania, je kupujúci povinný chýbajúce hodnotu uhradiť. predávajúcemu v peniazoch - v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcim vrátenú kúpnu cenu
zásielka musí obsahovať doklad o zaplatení (alebo iný doklad preukazujúci kúpe výrobku u predávajúceho)
vrátené vám budú len peniaze za tovar vrátane poštovného
balíky zasielajte bežnou balíkovou poštou (môžete balík poistiť). Balíky zaslané na dobierku nebudú prijaté.

V prípade dodržania vyššie uvedeného postupu vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 30 dní od okamihu odstúpenia zaplatenú kúpnu cenu, prípadne zníženú o sumu zodpovedajúcu kompenzáciu za zníženú hodnotu vráteného tovaru.
Právo odstúpiť od zmluvy nie je možné uplatniť, v súlade s § 53 ods 8 obč. Z., v prípadoch týchto uzavretých zmlúv:
 
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo so súhlasom spotrebiteľa začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 
e) na dodávku novín, periodík a časopisov,
 
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.
Toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru.

7) Balné a poštovné

Objednaný tovar Vám zašleme ako dobierku. Štandardne využívame služieb firmy PPL alebo Českej pošty. Možno tiež dohodnúť osobný odber na našej prevádzke po predchádzajúcej telefonickej dohode. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase, budete o dodaní informovaný telefonicky alebo emailom. Cena poštovného sa líši podľa váhy objednaného tovaru a je uvedená v sekcii Doprava.

 
8) Platobné podmienky

Objednaný tovar zasielame štandardne na dobierku, ale po dohovore je možné dohodnúť aj iný spôsob platby. Je možné zaplatiť tovar vopred, prevodom na náš účet na základe zálohovej faktúry, vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť aj platbu na faktúru.
Ceny uvedené na webových stránkach www.lacne-autodoplnky.sk sú platné v čase objednania. Všetky ceny uvedené predávajúcim v tomto internetovom obchode sú pre spotrebiteľa konečné, tj vrátane DPH a všetkých ďalších povinných poplatkov (napr. RP - poplatok za historický elektroodpad atď), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť. Konečná cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúci prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

9) Dodacie lehota
Dodacia lehota je 5 až 14 dní, ak nie je pri tovare uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás bezodkladne kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

10) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami av súlade s platným právnym poriadkom. Podmienky reklamácie (tj uplatnenie rozpore s kúpnou zmluvou či uplatnenie zodpovednosti za vady) sa riadia týmito podmienkami a ďalej u kupujúceho spotrebiteľa občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími súvisiacimi predpismi, u kupujúceho nie Spotrebiteľa potom obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Kupujúci nie spotrebiteľ je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak pri prevzatí bude zistená vada spôsobená dopravcom, je kupujúci nie spotrebiteľ povinný nahlásiť tieto chyby predávajúcemu najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia. Na reklamácie zistené po uplynutí tejto doby nebude brať ohľad. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, by vo vlastnom záujme mal urobiť obdobné kroky pri prevzatí veci, predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.
Na všetok spotrebný tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedená lehota dlhšia. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a táto sa predlžuje o dobu od riadneho uplatnenia oprávnenej reklamácie spotrebiteľom, a to až do doby, kedy bol spotrebiteľ po vybavení reklamácie povinný tovar z reklamačného konania vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka.

Záruka sa nevzťahuje na:

 
a) vady vzniknuté bežným používaním výrobku
 
b) nesprávnym použitím výrobku
 
c) nesprávnym skladovaním

11) Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez vád, a ďalej že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Postup pri reklamácii:

 
1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie (najmä popis vady), vašu adresu
 
4) priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
 
O Vašej reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (pozri nižšie).
Po uplatnení reklamácie Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bolo právo uplatniť, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky:
 
- Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 
- Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 
- Ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 
- Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou (dopravné atď v nutné výške).

12) Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované SOS - Združením obrany spotrebiteľov, os (Www.spotrebitele.info). To potvrdzuje udelené jedinečné logo SAOP o vykonaní SOS - Spotrebiteľského auditu obchodných podmienok, ktoré nájdete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php.
V prípade nejasností ohľadom týchto obchodných podmienok môžete SOS kontaktovať elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php alebo telefonicky na poradenské linke SOS 900 08 08 08 (8 kč/min).

Autopoťahy

Autopoťahy

Veľký výber poťahov takmer na všetky automobily!